Voor de school

Soms zit je als directie of ICC’er met inhoudelijke of praktische vragen over het cultuuronderwijs op jouw school en weet je niet hoe deze op te lossen. Het kan ook zijn dat het het team (tijdelijk) aan tijd ontbreekt om cultuureducatie een steviger plek in het onderwijs te geven. Dan is het prettig om hier hulp bij te hebben. Mijn werkzaamheden richten zich erop om cultuuronderwijs in het onderwijs te verankeren. Ik begeleid scholen bij:

Programma

Advisering en vormgeven van een school-eigen cultuurbeleid. Samenstellen van een samenhangend aanbod van lesprogramma’s in diverse kunstdisciplines dat door het hele schooljaar loopt. Ondersteuning bij de opzet en uitvoer van (schoolbrede) cultuurprojecten. Ontwerpen van lesprogramma’s die aansluiten bij specifieke thema’s of het curriculum.

Deskundigheidsbevordering

Denk aan teamtrainingen in het gebruik van beeldende lesmethodes. Het vergroten van draagvlak voor kunst- & cultuureducatie door inspirerende workshops tijdens studiedagen. Ook neem ik samen met scholen diverse onderwijstrends onder de loep. De 21st Century Skills, Onderzoekend en Ontwerpend Leren, vakoverstijgend onderwijs: hoe kun je hier met cultuuronderwijs op aansluiten?

Praktisch

Ik kan helpen zoeken naar financiële middelen om het schoolbudget voor cultuuronderwijs te vergroten.